Prosero Security Group och dess bolag strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.
Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Prosero Security Group värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning, ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare har Prosero Security Group en visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsverktyg.

Vad betyder det att visselblåsa?

Att visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Vilka ärenden kan anmälas?

Via Proseros rapporteringsverktyg kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras anonymt. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

Vem kan anmäla?

Rapporteringsverktyget kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) inom Prosero Security Group. Även leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja funktionen.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via detta rapporteringsverktyg. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef.

Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

Proseros rapporteringsverktyg hittar du här: https://proserosec.whistlelink.com/

Fysiskt möte: Vänligen meddela via rapporteringsverktyget och ange att du önskar fysiskt möte

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av utsedda medlemmar av Prosero Security Groups ledning. Vid behov av extern kompetens kan utredningar även utföras av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas, såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget, kan du logga in med ditt personliga ärendenummer och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från Prosero Security Group. Ärendenummer och kod får du i samband med att du skickar in en rapport. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader kommer Prosero Security Group återrapportera status i ärendet.

Personuppgifter och anonymitet

Prosero Security Group tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till Prosero Security Groups personuppgiftspolicy.

Missbruk

Prosero Security Group kommer att utreda alla ärenden som larmas. Det är viktigt att varje individ som larmar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Prosero Security Group ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.